Visa and Work Permit Quote

  •  

Visa และ Work Permit
จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Professional One ให้บริการสำหรับต่างชาติที่จะทำงานในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ในส่วนของวีซ่าทำงานและใบขออนุญาตทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้โปรเฟสชันแนลวันยังจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานต่างชาติของท่าน

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเรื่องงานบุคคลด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี