The Simplest and Fastest Way to Operate Your Business without Entity

Making Foreign Employment Simple and Being Legal Compliance in Thailand

บริการ Employer of Record ช่วยให้บริษัทระดับโลกโลดแล่นในตลาดไทยได้อย่างไร

หากคุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีต่างชาติที่ได้งานโปรเจคในประเทศไทย การส่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านไอทีของตนเข้ามาทำงานในประเทศไทย คุณจะต้องเผชิญกับกฎหมายท้องถิ่นที่ซับซ้อนเช่น กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน การจัดตั้งนิติบุคคล และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการจัดตั้งบริษัทสำหรับงานโครงการระยะสั้นและระยะกลาง ดังนั้นบริการ Employer of Record (EOR) จะช่วยให้คุณสามารถส่งพนักงานของตนเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว 

และสอดคล้องกับกฎหมายไทยต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริการ EOR คือการเป็นตัวแทนนายจ้างให้คุณ คำนวณเงินเดือนเพื่อจ่ายภาษีส่วนบุคคล ส่งประกันสังคมให้พนักงานของคุณตามกฎหมายไทย บริการพนักงานด้านการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานระหว่างที่โปรเจคของคุณดำเนินอยู่ในประเทศไท รับผิดชอบภาระการจ้างงานทุกรูปแบบอย่างเป็นทางการ 

  •  ช่วยให้บริษัทต่างชาติที่ไม่มีนิติบุคคลในไทยสามารถเริ่มโปรเจคได้ทันที เพราะโปรเฟสชันแนลวันจะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้พนักงานของท่านทีนที เราส่งประกันสังคมและคำนวนภาษีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติทุกเดือน ดูแลให้ความช่วยเหลือพนักงานระหว่างทำงานในไทย ซึ่งช่วยลดภาระงานและความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น
 
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎหมายไทย เพราะโปรเฟสชันแนลวันมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ภาษีในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยบริษัทต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย เพราะโปรเฟสชันแนลวันมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านการเงินและจำนวนพนักงานชาวไทยจึงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่างชาติในการจ้างงานพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย 

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมสนับสนุนคุณและพนักงานของคุณ

หากคุณต้องการรายละเอียดบริการ EOR กรุณาส่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ฝ่ายบริการของเราให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง

Request for Employer of Record Services Proposal

  •  

International Standards

ใช้เวลาของคุณโฟกัสงานหลัก
งานรองให้เป็นหน้าที่ของเรา