P-S-Y-C-H-O งานราบรื่น ความสัมพันธ์ลงตัว

ชีวิตการทำงานในองค์กรนั้นเราคงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้อย่างแน่นอน ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้แนวทางปฏิบัติง่าย ๆ ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ดังต่อไปนี้

P - Positive Thinking การมองโลกในแง่บวกคิดแง่บวกเพราะการมีทัศนคติที่ดีย่อมส่งผลถึงพฤติกรรมโดยรวมในการทำงาน สร้างความสุข ความสนุกในการทำงาน ไม่ได้มองว่างานเป็นเพียงภาระที่ต้องรับผิดชอบ

S - Smile ยิ้มให้กับทุกปัญหา เป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและเพื่อนร่วมงาน พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆในการทำงานและยังสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานอีกด้วย

Y - Yours ความจริงใจที่มอบให้กัน การทำงานร่วมกับคนในองค์กรนั้น ต้องอาศัยความจริงใจ รวมถึงการทำงานเป็นทีม งานต่าง ๆ ถึงจะประสบความสำเร็จได้

C - Compromise ความประนีประนอม ในการทำงานกับองค์กรต้องมีอยู่แล้วเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องการทำงาน เราควรอาศัยความร่วมมือกันมีความประนีประนอม เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้งในที่ทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้

H - Human Relations  สร้างสัมพันธ์ที่ดี การแสดงความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย เวลา คำพูด หรือการกระทำ

O - Oral Communication การสื่อสาร การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ข้อมูลที่สื่อสารออกไปนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความขัดแย้งให้กับผู้อื่น การสื่อสารที่ดีสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานลงได้

ดังนั้นหลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น P-S-Y-C-H-O เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และทำให้เรามีความสุขกับงานที่ทำด้วย

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job