Non-Immigrant Visa (วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว) คืออะไร

Non-Immigrant-Visa-คืออะไร

คุณสมบัติของ Non-Immigrant Visa
การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (F)
การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (B)
การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (IM)
การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (IB)
การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ (ED)
การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (M)
การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (R)
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (RS)
การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (EX)
การอื่น (O)

อายุวีซ่า
3 เดือน (Single Entries)
12 เดือน (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร
90 วัน ต่อครั้ง

จำนวนเงินติดตัว
20,000 บาท / คน
40,000 บาท / ครอบครัว

เอกสารประกอบการพิจารณา
- หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)

สำหรับ Non-Immigrant Visa (O) การเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการะ
- หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร / สูติบัตร / ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย
- หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

สำหรับ Non-Immigrant Visa (O) เข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล
- หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

สำหรับ Non-Immigrant Visa (O) คู่ความหรือพยานในศาล
- หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย

สำหรับ Non-Immigrant Visa (O) การเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ
- ผู้ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay O-A , O-X)

สำหรับ Non-Immigrant Visa (ED) นักเรียน / นักศึกษา
- หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา

สำหรับ Non-Immigrant Visa (ED) นักบวชที่จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา
- หนังสืออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำหรับ Non-Immigrant Visa (F) การปฏิบัติหน้าที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ สำหรับ (ED) การฝึกอบรม ดูงาน
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Non-Immigrant Visa (B) ทำงาน
- หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัทฯ

สำหรับ Non-Immigrant Visa (B) การติดต่อธุรกิจ
- หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
- หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
- หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ (โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)
- กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย

สำหรับ Non-Immigrant Visa (B) ครู / อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน
- หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา- หลักฐานวุฒิการศึกษา
- หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน