Friend gets friends สาย Developer พาเพื่อนทำงาน พาเราได้เงิน

ขั้นตอนร่วมสนุก ง่าย ๆ ดังนี้

1. อ่านตำแหน่งที่รับทาง www.professional-one.com และส่ง Resume เพื่อนมาทางเมล Recruitment@professional-one.com
2. เพื่อนสัมภาษณ์ และได้เข้ามาร่วมงานกับ ProOne Group
3. ผู้แนะนำได้รับค่าแนะนำเพื่อน

เงื่อนไข
- กรณีผู้แนะนำเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัท: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Recruitment@professional-one.com เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ- สกุล และตำแหน่งที่ต้องการแนะนำ
- กรณีผู้แนะนำเป็นพนักงาน ในเครือ ProOne Group หรือ Outsource: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Recruitment@professional-one.com และทางผู้แนะนำแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สรรหาว่าตนเองเป็นผู้แนะนำในวันที่ผู้สมัครมาติดต่อและต้องมีสถานะเป็นพนักงาน ProOne Group ในวันที่กำหนดได้รับรางวัล
- ในกรณีที่ผู้แนะนำเป็นพนักงาน ProOne Group จะมีข้อยกเว้น คือ พนักงานในแผนก Recruitment ไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้
- ผู้สมัครต้องได้ลงนามสัญญาการจ้างงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น
- หาก Resume ของผู้สมัครถูกส่งซ้ำจากบุคคลแนะนำต่างกัน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาก่อน
- ผู้แนะนำจะต้องไม่ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทอื่นนอกจากบริษัท ProOne Group ในระหว่างการดำเนินการ
- Resume จะต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลของ ProOne Group ที่มีเก็บอยู่ย้อนหลังไป 2 ปี
- กรณีที่ผู้สมัครที่ถูกแนะนำ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าแนะนำ
- ผู้แนะนำไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับเงินรางวัลแทนได้
- แคมเปญนี้เจ้าหน้าที่สรรหาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
- สำหรับตำแหน่งที่เข้าร่วมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
- หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตรวจสอบพบว่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีการที่ไม่สุจริต บริษัทของดการมอบเงินรางวัลดังกล่าวทุกกรณี
- บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร

การจ่ายเงินรางวัล
· ผู้สมัครทำงานครบ 3 เดือน จะทำการจ่ายเงินรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: Recruitment@professional-one.com โทร: 098-272-4627 จิรัฏฐ์