คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560  คุณวาริน พิริปุญโญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด เข้าปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  เพื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คุณวาริน-พิริปุณโญ2

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  โดยได้รับการคัดเลือกและการพิจารณาตามกระบวนการ รวมถึงการฝึกอบรมและสอบคัดเลือก จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น 1 ใน 120 ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งได้รับเลือกจากสมาคมนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสหภาพแรงงาน เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 295 คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คุณวาริน-พิริปุณโญ3

ผู้พิพากษาสมทบ คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้มาร่วมนั่งพิจารณาคดีร่วมกับผู้พิพากษาในคดีที่ต้องการความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคดีนั้น ๆ เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลเด็ก คือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน คือผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน มีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้พิพากษา   เป็นตำแหน่งที่ทำเพื่อเป็นเกียรติและช่วยเหลือสังคม อย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขององค์กร

คุณวาริน-พิริปุณโญ4

 

S__5587005

 

S__5587000

ที่มา http://www.library.msu.ac.th/meechaihome/index.php?sect=readqa.php&qid=7969