Software Developer อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

Software Developer

Software developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เน้นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่าการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีส่วนร่วมในทั้งโปรเจกต์ มากกว่าดูแลส่วนของชิ้นงาน

ทักษะที่ต้องมีของ Software developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ควรมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ดังนี้

ด้าน Hard Skill คือ เรื่องของการ Coding เป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดี ทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรมี คือ ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android , Java, Python, Lisp นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ

ด้าน Soft Skill คือ เรื่องของการสื่อสาร รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ต้องใส่ใจในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมีแง่มุมหลายมุมมอง มีทัศนคติที่ดี การบริหารเวลาที่ดี มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้า และงานที่ได้รับมอบหมาย รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หน้าที่เบื้องต้นของ Software developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

1. วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
2. ศึกษากระบวนการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของระบบซอฟต์แวร์
3. ออกแบบกระบวนการในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ใช้งาน
4. ทดสอบ ตรวจสอบ ความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
5. ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอน พร้อมประเมินผลความเสี่ยง
6. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร
7. แนะนำและสอนการใช้โปรแกรมให้พนักงาน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในกลุ่มงานสายไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตแน่นอน หากใครเริ่มสนใจอยากจะทำตำแหน่งนี้ สามารถเข้าไปสมัครงานด้านไอทีจากบริษัทชั้นนำที่ Professional One

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job