Software Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

Software Developer

Software Developer หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นสายงานที่มีหน้าที่พัฒนา Digital Product  ต่าง ๆ ด้วยการเขียน Coding หรือการเขียนโปรแกรม มีขอบเขตงานที่กว้างขวาง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ในการทำงานเป็นหลัก 

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ทำงานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเท่านั้น ต้องมีการทำงานร่วมกับส่วนอื่น ๆ ทั้งผู้ใช้งาน และลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีการทดสอบก่อนจะนำไปใช้จริง รวมถึงตรวจสอบดูแลซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้ดีอยู่เสมอ 

หน้าที่รับผิดชอบของ Software Developer อาจมีความแตกต่างกันตามขนาดโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย หรือองค์กรที่ทำงาน แต่โดยหลัก ๆ แล้ว ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเลย คือ 

 • วิจัย วิเคราะห์ และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ 
 • ศึกษา และวางแผนกระบวนการทำซอฟต์แวร์ 
 • ทดสอบ ตรวจสอบซอฟต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 • ประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอน และประเมินความเสี่ยง 
 • แนะนำการใช้ระบบซอฟต์แวร์หลังพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 

ในยุคดิจิทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาชีพที่ตลาดต้องการสูงมาก และการเป็นนักพัฒนาที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับการเขียนโปรแกรมเท่านั้น ต้องมีทักษะอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill  

ทักษะ Hard Skill ที่จำเป็น 

 • ทักษะการเขียนโค้ด (Coding) หรือการเขียนโปรแกรม 
 • ทักษะด้านโครงสร้างข้อมูล และ Algorithm 
 • ทักษะการจัดการฐานข้อมูล 
 • ทักษะระบบปฏิบัติการ 
 • ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ 

ทักษะด้าน Soft Skill 

 • ทักษะการสื่อสาร 
 • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
 • การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม

Software Developer ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้อีกยาวไกล เพราะเป็นสายงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ ทำให้มีรายได้ค่อนข้างสูงมาก 

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job