Skill IT ติดตัว UP เงินเดือน

6 Skill สำหรับสาย IT ที่ควรมีติดตัว และหากมีติดตัวเอาไว้ก็จะช่วยให้เติบโตในหน้าที่การงานได้ง่ายขึ้น โดยมีดังนี้

1.Database Skill  SQL Command และ DBA เบื้องต้น เพราะทุกองค์กรล้วนต้องมีฐานข้อมูลไว้เก็บข้อมูลของตัวเองโดย IT จะต้องคอยดูแลจัดการอยู่เสมอ

2.Windows Programming ประกอบด้วยภาษา C, C++, VB, VB.NET, C#.NET, JAVA ขึ้นอยู่กับความชอบ ความถนัด และงานที่ต้องเจอ

3.Web Programming ประกอบด้วยภาษา PHP, JAVASCRIPT, Python ถ้าจะทำงานกับบริษัทที่พัฒนาด้าน Enterprise Software ก็ควรเลือก Python หรือ JAVASCRIPT เพราะสามารถนำไปใช้ได้ค่อนข้างเยอะ

4.Report Tools การจัดทำรายงาน ผลจากการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา

5.MS.Office ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Office ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, Powerpoint เพราะเป็นโปรแกรมพื้นฐาน สำหรับใช้ภายในองค์กร

6.OS และ Network การป้องกัน และแก้ปัญหาเบื้องต้นของ โปรแกรมต่างๆ Network Virus การลงโปรแกรม การแชร์ไฟล์ฯ