ProOne Group Sales Training เสริมสร้างศักยภาพทีมขาย – Make ProOne Pro

ProOne Group Sales Training เสริมสร้างศักยภาพทีมขาย Make ProOne Pro

เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 ProOne Group (POG) ได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “POG Service Training” เพื่อเพิ่มความรู้และทบทวนเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานในเครือโปรวัน ในรูปแบบออนไลน์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างความเข้าใจต่อตัวผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารมีโอกาสได้สื่อสารกับพนักงานให้ทราบถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบบริการปัจจุบันและบริการใหม่ ของ POG ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้พันธกิจขององค์กร