บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์จริง สู่มืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  นำโดยคุณวาริน พิริปุญโญ  กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  กับ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม อาคาร 7  วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี  โดย การลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์จริงของนักศึกษา เพื่อก้าวสู่มืออาชีพต่อไปในอนาคต 

คุณเจนวิทย์

MOU-พาณิชยการธนบุรี_๑๗๐๔๑๐_0002

นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี นั้น มีแนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้วิธีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง ควบคู่ไปกับการเรียนในสถานศึกษา  โดยเล็งเห็นว่า การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีนี้จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีงานรองรับในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น 

MOU-พาณิชยการธนบุรี_๑๗๐๔๑๐_0006 MOU-พาณิชยการธนบุรี_๑๗๐๔๑๐_0004

คุณวาริน  พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ได้กล่าวถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับทักษะแรงงานในปัจจุบันยังขาดความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการจริง  ทำให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น   ซึ่งการศึกษาในระบบทวิภาคี นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้กับสถานประกอบการแล้ว  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนที่จะคัดเลือกเข้าทำงานจริง อีกด้วย