Full Stack Developer ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ครบวงจร ตอบโจทย์ยุค AI

Full Stack Developer

Full Stack Developer คืออะไร

Full Stack Developer คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้ทั้ง Front End และ Back End หมายความว่าพวกเขาเข้าใจทั้ง User Interface (UI) ที่ผู้ใช้เห็น และ Server-side Logic ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  

นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้ในการจัดการกับฐานข้อมูล (Database) และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานได้กับหลายส่วนของระบบในโปรเจกต์เดียวกันได้ เข้าใจในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการให้บริการหรือการดูแลระบบ (deployment)  

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Full Stack Developer

  • Front End: HTML, CSS, JavaScript, Framework ต่าง เช่น ReactJS, AngularJS 
  • Back End: ภาษาด้าน Programming เช่น Python, Ruby, Java 
  • Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB 
  • เครื่องมืออื่นๆ: Git, Docker, CI/CD 

เงินเดือนสายงาน Full Stack Developer เยอะหรือไม่

ฐานเงินเดือนของ Full Stack Developer ในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามระดับความชำนาญ และประสบการณ์การทำงาน หากมีประสบการณ์อยู่ที่ 1-3 ปี จะได้รับอยู่ในช่วง 50,000 - 100,000 บาทต่อเดือน  และหากมีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ฐานเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอีก อยู่ในช่วง 100,000 - 150,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้น  

หากสนใจทำงาน Full Stack Developer ควรเลือกเรียนสาขาอะไร

สามารถเลือกเรียนสาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

  1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) สาขานี้เน้นทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น Full Stack Developer 
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สาขานี้เน้นทักษะในการจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
  3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขานี้เน้นทฤษฎีและพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ 
  4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) สาขานี้เน้นการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ 

นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว เราควรเพิ่มเติมโดยการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเพิ่มเติม โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Full Stack Development โดยตรงเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ และโอกาสในการทำงานทันทีเมื่อศึกษาจบ 

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job