วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ทำหน้าที่อะไร

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ทำหน้าที่อะไร

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูล สร้างชุดข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ ทำให้ข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  เพื่อสร้างชุดข้อมูลตามรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ  

หน้าที่การทำงานของ Data Engineer คือ 

 • รวบรวมข้อมูลดิบ ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ  
 • หาวิธีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล และสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 • สร้างระบบ และ Pipelines ของข้อมูล 
 • จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการสร้างแบบจำลอง และสร้างต้นแบบ 
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและนำไปรายงานผล 
 • สร้างเครื่องมือและโปรแกรมในการวิเคราะห์ 

ทักษะ Hard Skills ของ Data Engineer 

 • ทักษะการออกแบบฐานข้อมูล SQL 
 • เข้าใจกระบวนการ และทักษะการใช้เครื่องมือ  SSIS, Power Query 
 • ทักษะในการใช้งานเครื่องมือในการสร้าง Dashboard เช่น Power BI, Tableau, Qlik เป็นต้น 
 • ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 • ทักษะความรู้ภาษาโปรแกรม เช่น Python, Java R, SAS และอื่น ๆ 

Data Engineer ถือเป็นตำแหน่งงานสำคัญให้กับธุรกิจในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูล เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและมีรายได้สูง จากบทความเป็นนี้ใครที่สนใจสายงานไอทีสามารถศึกษารายละเอียดหรือแนวทางการทำงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job