Visa and Work Permit Quote

 •  

การขอ Visa และ Work Permit
เพื่อทำงานในไทยจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Professional One ให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าดำเนินการการขอวีซ่าทำงานและใบขออนุญาตทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามระเบียบการอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้โปรเฟสชันแนลวันยังจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานต่างชาติของท่าน โปรเฟสชันแนลวันช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของพนักงานต่างชาติระดับฝีมือ ชำนาญการจนถึงผู้เชี่ยวชาญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการตั้งแต่การเดินทางเข้ามาจนถึงจบโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร Visa และ Work Permit

การเตรียมตัวก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

นายจ้างที่จัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศของพนักงานต่างชาติ เพื่อพิจารณาออกวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1” หากสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือจากกระทรวงแรงงาน ให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบคำขอ “ตท.3” เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คนต่างด้าวนำไปยื่นขอวีซ่า NON – IMMIGRANT - B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้นคนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล กระบวนการในการจัดเตรียมเอกสารจนถึงการได้รับวีซ่าทำงานประมาณ 30 – 60 วันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสาร

เมื่อใบสมัครและเอกสารประกอบครบถ้วน

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอายุของใบอนุญาตทำงาน ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 1 ปีต่อการสมัคร

ระหว่างที่พนักงานต่างชาติพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ผู้พนักงานต่างชาติต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน กระบวนการนี้
ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

เมื่อชาวต่างชาติสิ้นสุดการทำงานหรือลาออกจากงาน

ให้ยื่นแจ้งแบบ “ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน”
กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

บริการด้าน Visa และ Work Permit ที่เราดำเนินการ

Visa & Work Permit Services

 • ขอวีซ่าประเภท NON – IMMIGRANT – B
 • ขอใบอนุญาตทำงาน
 • ขอขยายเวลาใบอนุญาตทำงาน
 • ขอใบอนุญาตทำงานแบบเร่งด่วน (ตท. 10)
 • รายงานตัวแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน
 • ขอวีซ่าประเภท NON – IMMIGRANT – O
 • ขอต่ออายุวีซ่า
 • วีซ่าอนุญาตเดินทางเข้าออกครั้งเดียว (Single entry)
 • วีซ่าอนุญาตเดินทางเข้าออกหลายครั้ง (Multiple entries)
 • แจ้งยกเลิกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • การย้ายวีซ่าไปพาสพอร์ตเล่มใหม่

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาของบริษัทเอกชน

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกินเดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ

2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง

3. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

4. กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา, ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ

5. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

6. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบันได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด.51 (ปีล่าสุด) และ ภพ.30

7. รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเรื่องงานบุคคลด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี