บริการให้คำปรึกษาการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Renewal Work Permit)

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตามแบบคำขอ “ตท.5” สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติเคยได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว และมีวีซ่าประเภทการทำงานเรียบร้อยแล้ว (Visa Non B) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุอย่างน้อย 30 วันตามกรณีดังนี้ 

 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน 

 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA 

เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตการทำงาน “ตท.5” 

 • ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน “ตท.5” 
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport พร้อมหน้าประทับดวงตราวีซ่า Non B) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 • สำเนาสัญญาจ้าง 
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน 
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด 
 • สำเนารายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบเสร็จรับเงิน VAT (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือน 

เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)ให้กับต่างชาติในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

 1. ต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) Non-B Visa /Non-O Visa 
 2. บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ 1 คน (กรณีคนต่างชาติมีคู่สมรสเป็นค 
 3. ไทยซึ่งจะต้องจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดลงได้กึ่งหนึ่ง เหลือ 1 ล้านบาท) 
 4. ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน 
 5. อัตราส่วนระหว่างต่างชาติกับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 ( ต่างชาติ 1 คนต่อคนไทย 4 คน) 
 6. บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 7. บริษัทฯจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีล่าสุด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ข้อปฏิบัติสำคัญสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 

 • คนต่างด้าวควรจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 30 วัน 
 • ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาการต่อใบอนุญาต 
 • การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรี มีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • เมื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาตเมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้รับอุทธรณ์นำส่งคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุด การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการ 

หากท่านกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ให้กับต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำงานในไทย Professional One เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านแบบครบวงจร ให้กับทุกองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการขอใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE@: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่ 

 

"ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารจะหมดไปหากท่านติดต่อ Professional One ให้ดูแล" 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th 
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

 •