ProOne Group ห่วงใยพนักงาน แจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโควิด-19

      โปรวันกรุ๊ป ปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โปรวันกรุ๊ป มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทฯเป็นอย่างมาก จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกให้แก่พนักงาน IT Outsource ที่ปฏิบัติงานตาม Site ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19

       นอกจากนี้โปรวันกรุ๊ปได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกท่าน พวกเราโปรวันกรุ๊ปจะจับมือผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน