ONE มันส์ Work เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ม.บูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 3 ก่อนออกปฏิบัติสหกิจ ด้วยการบรรยายและกิจกรรมพิเศษ โดยเน้นทักษะที่จำเป็นต่างๆทั้้งการสื่อสารการทำงานร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
smartermember
IMG_2110
เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพการทำงานจริงและจุดประกายความคิดต่างๆ ต่อการทำงานในองค์กร กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น จึงเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อร่วมระดมความคิด วางแผนการทำงาน และแบ่งหน้าที่การทำงานร่วมกัน อาทิ การสร้างสัญญลักษณ์ประจำกลุ่ม การสร้างสรรค์องค์กรในฝัน และกิจกรรม role play ต่างๆ และคำแนะนำจากทีมวิทยากรที่ช่วยสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อไปในอนาคต
เน้นการทำงานเป็นส่วนรวม
ทำกิจกรรม
 องค์กรในฝัน-present
นอกจากนี้ ยังได่้รับเกียรติจากคุณชลดา พิริปุญโญ หรือ โค้ชฝน ผู้บริหารของโปรวันกรุ๊ป และวิทยากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตนักศึกษา ทั้งการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการฝึกเขียนจดหมายขอฝึกสหกิจที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับการขอฝึกสหกิจ และประยุกต์ใช้ในการเขียน e-mail อย่างเป็นทางการ ในการสมัครงาน และการติดต่อประสานงานอื่นๆ ในองค์กรได้
คุณฝน
ยกมือตอบ
เขียนจดหมายขอสหกิจศึกษา
ปรึกษาหารือ
บุคลิกภาพ
ผูกเนคไท
เลิฟโปรวัน
อีกทั้งยังจุดประกายความพร้อม ในความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านไอที  ด้วยคลิปวีดีโอ Smarter IT แนะนำลักษณะการทำงานแต่ละตำแหน่งผ่านผู้มีประสบการณ์จริง ที่ช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของผู้ที่เหมาะสมในตำแหน่งนั้นๆ  ช่วยให้นิสิตนักศึกษา ได้นำมาวิเคราะห์ตนเองและนำไปเลือกสายอาชีพที่ตนเองต้องการต่อไปในอนาคต
ติดตาม คลิปวีดีโอ Smarter IT ได้ที่นี่

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในกับนิสิตนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทีดี เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป
IMG_2222