นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
กลุ่มบริษัทโปรวัน

                ด้วยกลุ่มบริษัทโปรวันซึ่งประกอบด้วย บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด และบริษัท โปรวันโซลูชันส์คอนซัลติง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการจัดทำนโยบายคุกกี้ของบริษัทเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทดังต่อไปนี้

 คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่กดเข้าชม หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

การแบ่งประเภทคุกกี้สามารถจำแนกประเภทคุกกี้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง ดังนี้

1. ใช้เกณฑ์อายุการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
1.2 Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ใช้เกณฑ์ผู้ให้บริการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
2.1 คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First Party Cookies) ซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์จะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่เว็บ
2.2 คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third Party Cookies) ซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม

การแบ่งประเภทคุกกี้สามารถจำแนกประเภทคุกกี้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง ดังนี้

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการจดจำตัวเลือกที่ท่านได้เลือกไว้ในตัวจัดการความเป็นส่วนตัวของคุกกี้โดยบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลคุกกี้ประเภทเหล่านี้ ได้แก่

ตารางแสดงรายละเอียดคุกกี้ของบริษัทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

ประเภทคุกกี้ รายละเอียด ฐานการประมวลผล
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม

 

ตารางแสดงรายละเอียดคุกกี้ของบริษัทที่ต้องขอความยินยอม

ประเภทคุกกี้ รายละเอียด ฐานการประมวลผล
คุกกี้้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัททราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจน ฐานความยินยอม
งาน (Performance Cookies) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
การปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัท จดจำตัวเลือก
ต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น
ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ฐานความยินยอม
คุกกี้้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย(Targeting Cookies) ประเภทนี้เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทแต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน ฐานความยินยอม
คุกกี้ประเภทอื่น ๆ คุกกี้ประเภทอื่น ๆ ที่บริษัทต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ฐานความยินยอม

การตั้งค่าคุกกี้ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา โดยการกดที่ไอคอนรูป“คุกกี้” บริเวณมุมล่างช้ายของหน้าเว็บไซต์ จากนั้นจึงเลือกการตั้งค่าคุกกี้ แล้วเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด” หรือ “ปิด” แล้วคลิก “บันทึกและปิด” โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้อง Refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำงาน 

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org 

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้งานซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานได้ 

เบราว์เซอร์ ลิงก์การตั้งค่าคุกกี้
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB


ตารางรายละเอียดช่องทางการแก้ไขคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ภายใต้บริษั ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

หากท่านไม่ต้องการให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลท่านในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทจะดำเนินการการพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมกับนโยบายคุกกี้ฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ประกาศความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นของบริษัท โดยนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท

ติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: dpo@professsional-one.com
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400