9 ขั้นตอนเลือก IT Outsourcing

สาเหตุที่หลายๆองค์กรหันมาพัฒนาระบบสารสนเทศมากขึ้น คำตอบที่เห็นได้ชัดคงอยู่ที่แรงกดดันของสภาพระบบเศรษฐกิจใหม่ ระบบเศรษฐกิจ ที่มีกลไกการทำงานที่ต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแรงกดดันที่สำคัญได้แก่ สภาพการตลาดที่เปลี่ยนไป ทางเลือกของลูกค้า เน้นการบริการที่ดี สามารถเลือกหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มาก โดยเฉพาะงานด้าน IT เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัวในเรื่องการให้บริการ ซึ่งต้องเน้นการดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าและที่นิยมที่สุดคือ IT Outsourcing ที่จะทำหน้าที่ในการบริหารงานการให้บริการด้าน IT ซึ่งในปัจจุบันเราคงได้ยินคำว่า Outsourcing กันบ่อยๆ เพราะกระแสที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหลายจึงนิยมใช้ Outsourcing กันมากขึ้นเพราะมีความเชี่ยวชาญในการทำงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการและมีตัวเลือกสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย  ดังนั้นจึงมีเทคนิคดีๆในการเลือก IT Outsourcing ดังนี้

P'Singpro@ProOne

1) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ควรเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Outsource ที่เป็นมาตรฐานสากล

​2)ระดับการให้บริการ IT Outsourcing  ควรจะต้องคำนึงถึงความลับของข้อมูลขององค์กรนั้นๆ ควรมีบุคลากรเพื่อการบริหารและจัดการกับผู้ให้บริการเพื่อควบคุมระดับการให้บริการของผู้ให้บริการ

มืออาชีพ

​3) การทำการ IT Outsourcing อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

​4) ขอบเขตและระดับการปฎิบัติงานของ IT Outsourcing ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรนั้นยังสามารถกำหนดทิศทางและนโยบายทางด้านเทคโนโลยีได้

5) IT Outsourcing ควรมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (Continuity Service) เป็นการบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้างในความต่อเนื่องของการใช้บริการขององค์กรนั้นๆว่าจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องได้มากที่สุด การบริการนี้อาจจะรวมถึงการออกแบบ ติดตั้ง บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองขององค์กรนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง (Disaster) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

​6) IT Outsourcing ควรมีการให้บริการด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Web Hosting Service การบริการนี้เป็นการให้บริการที่สามารถครอบคลุมเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Web ซึ่งอาจจะรวมถึงการนำ Web Server ของผู้ว่าจ้างมาติดตั้งและดูแลการให้บริการด้าน Internet ขององค์กรนั้นๆ ผู้ให้บริการ Outsource ของบริการนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้าน Internet เดิมอยู่แล้ว

7) IT Outsourcing ควรมีการให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service) การบริการนี้เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่างๆซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ดูแล โปรแกรมระบบงาน นอกจากนี้อาจจะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรมระบบงาน (Application Help Desk) การจัดการบริหาร Source Code , Version , Modification ของโปรแกรมระบบงานต่างๆ หน่วยงานที่ใช้บริการ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และกรมสรรพากร เป็นต้น

ภาษาอังกฤษในงาน IT-2

8) การใช้บริการ ​IT Outsourcing สามารถลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีในการบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงการลดปัญหาพื้นฐานความรู้ของพนักงานที่ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ทัน หรือพนักงานอาจมีภาระงานมากจนทำให้ไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทัน

ผ่านโปร

9)​ การใช้บริการ IT Outsourcing สามารถลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีโดยจะวางแผนเฉพาะด้านนโยบายและการบริการใหม่ๆที่ต้องการนำมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณา

การสื่อสารในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม IT Outsourcing ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหากพิจารณาไปที่องค์กรทุกองค์กร เหตุผลหลักที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้บริการ IT Outsourcing คือ เพื่อประหยัดงบประมาณ ,ลดเวลาในการทำการตลาด ,แก้ปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้นการมองหา IT Outsourcing เข้ามาช่วยให้ขั้นตอนของการทำงานก็ว่าเป็นการดำเนินงานที่ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน