5 เคล็ดลับดีๆปรับปรุงความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้น

การสร้าง”ความสัมพันธ์”นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถสร้างได้ ซึ่งการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น ควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติความต้องการของคนโดยทั่วไปเสียก่อน ถ้าหากต้องการจะทำให้เกิดความพึงพอใจเพื่อเป็นการ”สานความสัมพันธ์”ก็ควรจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการ จนเกิดความพึงพอใจกฎเกณฑ์ข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากในการสร้างให้เกิด”มนุษยสัมพันธ์” การปรับปรุงและสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้นนั้น ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้านหนึ่ง เรามาเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 5 เคล็ดลับดีๆ ดังนี้

ความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

มีมารยาท รักษากฎของบริษัท การมีมารยาทที่ดีจะช่วยให้นายจ้างและเพื่อนร่วมงานประทับใจในตัวคุณ ซึ่งมารยาทต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงทุก ๆ อย่างที่พึงกระทำ การรู้ว่าเมื่อไร ควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร เช่นการแต่งกาย การใช้อีเมล และการใช้โทรศัพท์ในเวลางาน เป็นต้น

การปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นสิ่งอื่นใด การที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ควรจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นที่น่านิยมยกย่องของผู้อื่น จึงจะทำให้ผู้อื่นอยากมาเข้าใกล้หรือติดต่อสัมพันธ์ด้วยการปรับปรุงตนเองนั้นต้องปรับปรุงทุกด้าน การรู้จักจิตใจของผู้อื่น การรู้จักจิตใจของผู้อื่นและความต้องการของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกคนชอบให้คล้อยตาม นอกจากนั้นทุกคนยังอยากให้คนอื่นสนใจ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจแก่คนทุกคนเพื่อเป็นการให้กำลังใจ

สายชล3

พยายามปรับปรุงงานที่ตนกำลังทำอยู่ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ทันสมัย ไม่แสดงออกในลักษณะเคร่งเครียดหรือเคร่งขรึมจนเกินไป เป็นผู้มีลักษณะสดชื่น มีอารมณ์เย็น หรืออารมณ์ขันในบางโอกาส แสดงออกซึ่งไมตรีจิตและมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ในการงาน คอยตรวจดูแลงานทุกขณะ สิ่งใดที่บกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไปตามยถากรรม

เป็นผู้รู้จักประนีประนอม ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ทำเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ผ่านเลยไป อย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ อย่าให้ถูกวิจารณ์ว่าเห็นแก่ของกำนัลจะเป็นการทำลายมนุษยสัมพันธ์เสียความยุติธรรม ทำลายจิตใจผู้อื่น กล้ารับผิดในทันทีที่มีความเสียหาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานแล้วยังแสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำอีกด้วย

รับฟังแล้วนำไปพัฒนา

ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์ โดยอย่างแสดงทัศนคติด้านลบในที่ทำงานมากเกินไปเช่น การนินทา การวิจารณ์คนอื่นเป็นต้น รวมถึงรู้จักการวางตัวในที่ทำงานให้ถูกกาลเทศะอีกด้วย และรู้จักมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน เพราะหากรู้จักการวางตัวที่ดีในที่ทำงาน และเป็นคนมีน้ำใจ อัธยาศัยดี ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาความมาวิพากวิจารณ์จริงไหม

อย่างไรก็ตาม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือการกระทำต่าง ๆ ที่แสดงถึงความไม่นับถือเพื่อนร่วมงานของคุณ เพราะนอกจากความสามารถในการทำงานที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการทำงานแล้ว ความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน