5 ขั้นตอนในการสร้างทีม ให้มีประสิทธิภาพ

การทำงานของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามความถนัด ความชอบ และความเหมาะสม ทำให้แต่ละคนแม้อยู่ร่วมกันก็ทำงานที่แตกต่างกันอย่างงานอิสระ เช่น งานเขียน งานประดิษฐ์ งานศิลปะ งานออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น หรืองานที่ต้องอยู่กับผู้คนมากหน้าหลายตาที่รวมกันเป็นสังคมหนึ่งในที่ทำงาน เช่น งานออฟฟิศทั่วไป งานวิชาชีพอย่างแพทย์ สถาปนิก วิศวกร งานที่ต้องร่วมกันทำหลายคนอย่างงานก่อสร้าง งานโรงงาน เป็นต้น โดยเมื่อมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลงานออกมาย่อมจะมีประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันทางความคิดและการกระทำต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความสำคัญต้องมีการทำความเข้าใจในการทำงานระหว่างบุคคลในทีมซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับการทำงานอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ดังนี้

1.เคล็ดลับการทำงานเพื่อการสร้างทีมอันดับแรกต้องเริ่มด้วยการละลายพฤติกรรมเดิมของบุคคลแต่ละคนโดยให้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเปิดใจ เปิดความคิดเห็น เปิดการแสดงคำพูด การกระทำต่าง ๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำพาคนที่อยู่ในทีมได้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการสร้างทีม เช่น การแบ่งกลุ่มเล่นเกม การจับกลุ่มกันแสดงความเห็นในกิจกรรมที่ได้กระทำ เป็นต้น

2. เคล็ดลับการทำงานเพื่อการสร้างทีมส่วนที่สองนั่นคือ การมอบหมายงานหนึ่งหัวข้อแล้วให้บุคคลในกลุ่มร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างอิสระ โดยไม่เข้าไปกำกับหรือชักจูงรวมทั้งโน้มน้าวใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อปล่อยให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด สามารถสร้างสรรค์งานได้ตามจินตนาการภายใต้หัวข้อที่กำหนด ซึ่งจะทำให้งานออกมาได้อย่างตรงความต้องการของทุกคนในทีมมากที่สุด

3. เคล็ดลับการทำงานเพื่อการสร้างทีมส่วนที่สามคงหนีไม่พ้นการให้ทุกคนในทีมร่วมแชร์ความคิดความรู้สึกของตนเองต่อการร่วมกันทำงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกให้บุคคลอื่นได้รับรู้และเป็นการเปิดทัศนะทางความคิดของตนเองและผู้ฟังทุกคนในทีมทุกคนโดยเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่สามารถลดความขัดแย้งในอนาคตได้ ด้วยการนำข้อมูลทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ควรมีไปร่วมกันช่วยแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การทำงานครั้งต่อไปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปพร้อม ๆ กัน

4. เคล็ดลับการทำงานเพื่อการสร้างทีมส่วนที่สี่จะต้องให้คนในทีมได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมจากข้อมูลของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานเป็นทีมอาจหาได้หนังสือ จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ซึมซาบความรู้ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนแต่หาได้จากชีวิตจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญทุกวันในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม

5. เคล็ดลับการทำงานเพื่อการสร้างทีมส่วนสุดท้ายและเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือการเลือกหัวหน้าทีมเพื่อให้เป็นทีมที่สมบูรณ์เพราะเป็นบุคคลเป็นตัวแทนรวมความคิดเห็นของทุกคน เป็นคนผสานความกลมเกลียวในทีม เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถ เสียสละ ทุ่มเท จริงใจ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมจะเป็นแกนนำในการพาทุกคนในทีมก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อเข้าสู่สิ่งที่คาดหวังได้สำเร็จ ดังนั้นการเลือกหัวหน้าทีมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมโดยทุกคนในทีมจะต้องเลือกหัวหน้าทีมของตนด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เคล็ดลับการทำงานเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก แต่การนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการทำงานที่ประสบความสำเร็จจากแนวทางที่คิดนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงควรเปิดโอกาสและเปิดใจพร้อมยอมรับสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้ทีมสามารถเดินสู่เส้นทางความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด