5 ขั้นตอนเลือกบริษัท payroll service ที่ดี

Payroll Service คือบริการสำหรับบริหารระบบการจัดทำและจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็น บริการอีกประเภทหนึ่งซึ่งขณะนี้มีหลายบริษัทได้เปิดให้บริการ  โดยเป็นบริการการให้คําปรึกษา และดูแลการจัดทําเงินเดือนพนักงาน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลเงินได้/เงินหัก,ค่าล่วงเวลา,พนักงานเข้าใหม่, พนักงานลาออก จนถึงการคํานวณภาษี การตรวจสอบ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงการนําส่งเอกสาร สําหรับธนาคาร,ประกันสังคม, ภาษี,เงินสะสม,สลิปเงินเดือน เป็นต้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware / Software ,โปรแกรมการทำเงินเดือนซึ่งมีราคาสูง และอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพื้นที่และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 5 ขั้นตอนเลือกบริษัท payroll service ที่ดีเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้องค์กรของคุณ

info_web_payroll_final

1 . เลือกบริษัท payroll service ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และให้ความมั่นใจกับท่านในความตรงต่อเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การประมวลผลเงินเดือน การพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน การเตรียมรายงาน เอกสารต่างๆ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินเดือน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนในประเทศไทย

 

2.เลือกบริษัท payroll service ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบมาตรฐานซึ่งจะเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการกำหนดข้อมูล ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความยืดหยุ่นกับผู้ใช้ได้อย่างอิสระ และสามารถที่จะกำหนดโครงสร้างองค์กรเองตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้รวมถึง Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องนำค่าจ้างทั้งปีกับอัตราเงินสมทบไปแสดงใน กท.20 ก. ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสำรองมากกว่า 1 กองทุน เพื่อจัดสรรกองทุนกับพนักงานแต่ละคนซึ่งข้อมูลองค์กรต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้จะนำไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

P'Singpro@ProOne

3.เลือกบริษัท payroll service ที่มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างความประทับใจในการให้บริการ กับลูกค้า นำไปสู่การทำงานที่ดีในอนาคตนโยบาย บริษัทจะจัดให้บริการด้านบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ส่งเสริม วัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Hr_and_payroll

4.เลือกบริษัท payroll service ที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านบุคลากร  Software  Hardware ที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องเป็นกังวลกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  เพราะเราจะติดตามและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการคำนวณค่าจ้างให้ถูกต้องและทันสมัยตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอยู่เสมอ

5.เลือกบริษัท payroll service ที่สามารถดูแลรับผิดชอบด้านเอกสารได้อย่างมืออาชีพ พร้อมจัดทำ เอกสาร รายงาน และหลักฐานต่างๆ รายงานให้ท่านอย่างถูกต้องตรงเวลา และจัดเก็บอย่างสมบูรณ์ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเป็นความลับ รวมทั้งการให้พนักงานขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานของเราก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการใช้บริการ Payroll Service มีข้อดีหลายอย่างเช่น ลดปริมาณงานและเวลาสำหรับแผนกบุคคล ฝ่ายไอที และฝ่ายธุรการ ในด้านการจัดการเงินเดือน เช่น การคำนวนเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยง,การเตรียมรายงานต่างๆ,การพิมพ์ใบสลิปเงินเดือนฯ ซึ่งจะทำให้มีบุคลากรเพียงพอในการบริหารงานและดูแลงานในด้านอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสูญหาย และเอกสารกองโตที่ต้องจัดการอีกด้วย