11 Soft Skills ที่ทุกคนต้องมีในปี 2022

11-Soft-Skills-ที่ทุกคนต้องมีในปี-2022

Soft Skills คืออะไร

Soft Skills คือ ทักษะที่สำคัญของผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ ที่จะช่วยให้บุคคลากรสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จในงานตามที่องค์กรมุ่งหวัง

 1. Positive Attitude ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก การมีมุมมองหรือทัศนคติเชิงบวกนั้น จะช่วยให้เราสามารถปรับมุมมองความคิดมองว่าอุปสรรคเป็นเพียงบทเรียนชีวิต ไม่ว่างานจะยากแค่ไหน รวมถึงช่วยเป็นพลังให้กับตัวเราและคนรอบข้าง ช่วยคลายความกังวล พร้อมกล้าที่ออกจะไปหาโอกาสและการเรียนรู้ใหม่ ๆ
 1. Leadership ทักษะการเป็นผู้นำในการทำงานการเป็นผู้นำที่ดีนั้นจะช่วยดึงศักยภาพของผู้ตาม ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในระดับหัวหน้าเท่านั้นที่ต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ แต่เราก็สามารถเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือกลุ่มสังคมได้ ที่สำคัญผู้นำที่ดีนั้น ควรมีความรับผิดชอบ สามารถสร้างให้ผู้ตามเกิดความร่วมมือ มีทิศทางความคิดไปในทางเดียวกันกับเป้าหมาย มีความยุติธรรม และเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
 1. Negotiation ทักษะการโน้มน้าว กลยุทธ์ในการพูดเพื่อโน้มน้าวหรือต่อรอง ช่วยให้ความน่าจะเป็นที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้มากขึ้น ทักษะนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องทำงานขายหรืองานบริการเท่านั้น ทั้งในชีวิตประจำวัน เช่น การขอความช่วยเหลือ การนำเสนอ การติดต่อประสานงาน การต่อรองสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านี้ก็ยังจำเป็นที่ต้องโน้มน้าวใจอีกฝ่ายเสมอ
 1. Curiosity and Lifelong Learning ทักษะการใฝ่เรียนรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวพัฒนาและพอกพูนความรู้ใหม่ ๆ ใส่ตัวอยู่เสมอ เรียนรู้ที่จะเข้าใจการสื่อสาร เรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ยิ่งในตอนทำงานแล้ว ยิ่งต้องเรียนรู้เครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรมากยิ่งขึ้น
 1. Analytical and Critical Thinking การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนจะช่วยให้เราสามารถมีความคิดอย่างมีระบบ สามารถเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกันได้ ทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการตัดสินใจประเมินทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 1. Creativity ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่สร้างแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้การทำงานดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ถือเป็นทักษะที่มีคุณค่า เพราะนำมาใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งองค์กรต่างๆ อยากได้คนที่มีทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยิบเอาเทคโนโลยี วิธีการทำงาน หรือแนวคิดมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้องค์กรด้วย
 1. Time Management ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการบริหารเวลาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่คนต้องทำงานเร่งรีบแข่งกับเวลา แต่ละวันมีเวลาจำกัดแค่ 24 ชั่วโมง จะใช้เวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงควรมีการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด
 1. Decision Making ทักษะการตัดสินใจ ในปัจุบันไม่ใช่แค่ระดับหัวหน้าเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีในการทำงาน การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อย่างการจัดการโปรเจกต์ แจกจ่ายรายละเอียดงานและมอบหมายให้คนในทีม หรือการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลา บางทีมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาก็สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที
 1. Teamwork ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันให้ลุล่วง การทำงานเป็นทีมมีข้อดีมากมาย ทั้งได้แชร์ความคิดเห็น ได้ไอเดียและมุมมองความคิดใหม่ ๆ และยังสามารถจัดการงานนั้นได้อย่างรวดเร็ว
 1. Communication ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารหากลองสังเกตเราแทบจะใช้ทักษะเหล่านี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยกับคนรอบข้าง ตอบข้อความหรืออีเมล นำเสนอผลงาน และในที่ประชุม ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้การสื่อสารกระชับและเข้าใจสิ่งที่สื่อเร็วขึ้น รวมถึงการมีวาทศิลป์จะช่วยให้คู่สนทนาประทับใจในตัวคุณมากขึ้นอีกด้วย
 2. Adaptability ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิดสำคัญมาก โดยคนที่มีทักษะในการปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองความคิด จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถพลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job