10 Skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2023

ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หลายองค์กรต่างหันมาพึ่งพาเทคโนโลยี จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องอัพสกิลหรือเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการทำงาน โปรวันได้รวบรวมทักษะที่ควรมีในปี 2023 มาให้แล้วโดยมีทั้งหมด 10 Skills ดังนี้ 

1. Data Literacy ทักษะเชิงข้อมูล  รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร และคาดเดาปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนป้องกันล่วงหน้า ใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทักษะเชิงข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ อีกทั้งทักษะนี้ยังเป็น Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการในหลายองค์กรอีกด้วย 

2. Agile Project Management ทักษะแนวคิดแบบอไจล์  คิดแบบ Agile (อไจล์) คือ กระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น การสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ทีมเข้าใจรายละเอียดของงานร่วมกันแล้ว การมีแนวคิดการทำงานแบบ Agile ยังช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย   

3. Customer Centricity ทักษะการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ลูกค้าคือผู้ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องใส่ใจอย่างมาก สร้างความพึงพอใจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด พร้อมทั้งรู้แนวทางบริการหลังการขายให้ลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแบบรวดเร็วทันใจ เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดจะทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์และกลับมาใช้บริการซ้ำ   

4. Web Development ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ ทักษะการพัฒนาหรือการดูแลเว็บไซต์เป็นอาชีพที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการดูแลรักษา และในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการพัฒนาเครื่องมือ Low-Code and No-Code เครื่องมือที่เรียกว่า Low-Code และ No-Code Development แพลตฟอร์มสำหรับ Developer ที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ แก้ปัญหาช่องว่างด้านทักษะทางไอที ช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคมากนัก ดังนั้นเราต้องเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจในการใช้ระบบและเครื่องมือให้ชำนาญ 

6. Digital Marketing การตลาดดิจิทัล การตลาดในปัจจุบันเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาช่วยเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยทักษะทางดิจิทัล ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหา (SEO) การตลาดผ่านเครื่องมือการค้นหา (SEM) การสื่อสาร การจัดการโซเชียลมีเดีย การออกแบบขั้นพื้นฐาน และระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รวมถึงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ 

7. Social Media: สื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ด้านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปัจจุบันอย่างมาก หลาย ๆ องค์กรต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ มาช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากยิ่งขึ้น เผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

8. Cybersecurity ทักษะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  อาชญากรรมทางไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป ไม่ควรมองข้ามอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี ถึงเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไอที ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากตัวเรา และป้องกันความปลอดภัยให้้กับข้อมูลบริษัทด้วย 

9. Remote Collaboration & Communication ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันและที่ผ่านมาจาก COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยให้เกิดวิธีการทำงานใหม่ ๆ มากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานและธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร จึงจำเป็นอย่างมากในการทำงาน

10. Innovation Management: ทักษะนวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นไม่หยุดในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจมีความอยู่รอด เราควรติดตามช่าวสารด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และเรียนรู้วีธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจก่อนคู่แข่ง 

ข้อมูลอ้างอิง edyoucated.org