โปรเฟสชันแนลวัน ร่วมงาน MOU ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรรมการผู้จัดการ และ คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการ (จากรูป 2ท่าน สุดท้าย ด้านซ้าย) บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับองสมรรถนะของบุคคล เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม2557 ณ บอร์ดรูม  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสานต่อความร่วมมือ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางด้าน IT ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไป

 

การลงนามครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นองค์กรทีมีหน้าที่รองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางด้าน IT  ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ; TPQI กับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)  และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามในครั้งนี้

 

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่า บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน ดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านไอทีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย  ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น การส่งเสริมและให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาทางด้านไอที ในหลากหลายสถาบันการศึกษา  ดังนั้น บริษัท โปรเฟสชันแนลวันจำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อให้บุคลากรทางด้านไอทีให้มีทักษะความสามารถอย่างมืออาชีพต่อไปป