แชร์มุมมองจากผู้ประกอบการสู่การพัฒนาบัณฑิตด้านไอที

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 59  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ  อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษา มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมวารินทร บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16

228dff7c-c773-4859-b765-4785f22a717d

ด้วยท่านคณะบดีฯเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของโปรเฟสชันแนลวันในการร่วมพัฒนาชาวไอทีรุ่นใหม่ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านไอทีอย่างมืออาชีพ  ในโครงการ “เตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกแห่งการทำงาน” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี รวมถึงการที่โปรเฟสชันแนลวันเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านไอที ให้แก่ลูกค้าองค์กรระดับประเทศและระดับข้ามชาติมากว่า 26 ปี ดังนั้นมุมมองจากโปรเฟสชันแนลวันจึงมุ่งหวังให้บัณฑิตด้านไอทีสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

โปรเฟสชันแนลวันขอขอบพระคุณอาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ ที่ให้โอกาสเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตไอทีไทย