เปลี่ยนหนังสือเดินทาง (Visa) เพื่อทำงานบริษัท (Visa NON-B) ต้องทำอย่างไร

ชาวต่างชาตินี้มักจะเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางท่องเที่ยว ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางทำงานหรือหนังสือเดินทางประเภทอื่นทีหลัง โดยในการขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางนั้นสามารถทำได้ก็จริง แต่ชาวต่างชาติจะต้องถือหนังสือเดินทางประเภท Tourist Visa หรือ Transit Visa เท่านั้น

และหนังสือเดินทางประเภทเก่าจะต้องไม่หมดอายุ จึงจะขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางได้ ทั้งนี้ ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องขอหนังสือเดินทางหรือขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B หรือหนังสือเดินทาง Non-B ก่อน โดยในการขอหนังสือเดินทาง Non-B มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ยื่นขอหนังสือเดินทาง Non-B ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของชาวต่างชาติ หรือ ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 
 2. เมื่อได้รับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางประเภท Non-B แล้ว ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้นจะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ และขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น ๆ โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3. เมื่อได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงดำเนินการยื่นขอต่อหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยต้องยื่นก่อนหนังสือเดินทาง 90 วันหมดอายุ ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit แทนลูกจ้างก่อนได้ โดยลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน Work Permit ภายใน 30 วัน
 4. หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานและหนังสือเดินทาง Non-B 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุก ๆ 90 วัน ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย 

กฎระเบียบ และสิ่งที่ต้องรู้ในการทำหนังสือเดินทาง 

 • ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางประเภท Non-B ต้องยื่นเรื่องก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B ได้ 
 • ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง 
 • ผู้ยื่นคำขอที่มาติดต่อต้องมีการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 พร้อมแสดงหลักฐานใบแจ้งที่พักอาศัย 
 • ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า 
 • สำเนาเอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองและประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ ทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ 
 • เอกสารทุกฉบับที่นำมายื่นเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้นและจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนหนังสือเดินทางเพื่อทำงานบริษัท ( Visa NON-B) นั้นมีจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารหลากหลายรายการ ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ Professional One เราพร้อมให้บริการให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง ให้คำปรึกษาแก่ท่านแบบครบวงจรกับทุกองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการขอใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE@: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

 

"ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารจะหมดไปหากท่านติดต่อ Professional One ให้ดูแล" 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th 
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

 •