อัปเดต คำศัพท์ UX/UI กันเถอะเริ่มใน 3 2 1

A/B Testing หรือ Split Test
การทดสอบรูปแบบหน้าตาองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยแบ่งองค์ประกอบเป็นแบบ A และ B ที่มีลักษณะแตกต่างกัน วัดผลว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด

User Testing หรือ Usability Testing
คือ วิธีการที่เราจะได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการนำ Application หรือ Website ที่เราจัดทำขึ้นนั้นไปให้ผู้ใช้ลองทดสอบใช้งาน ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าผู้ใช้มีปฏิกิริยาอย่างไร สิ่งที่เราออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และ ทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร

Card Sorting
คือ เครื่องมือในการทำ User Experience (UX) ช่วยให้เราออกแบบและวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น วิธีการ คือ ให้ผู้ใช้งานเรียงการ์ดซึ่งประกอบด้วยคำที่เราต้องการแสดงในระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น กางเกง โต๊ะ โคมไฟ เก้าอี้ เสื้อเชิ้ต) และดูว่าผู้ใช้ จัดคำเหล่านั้นให้อยู่ในหมวดหมู่ใด วิธีการนี้ จะช่วยให้เราวางแผนระบบ และพัฒนา User Experience ให้ดียิ่งขึ้น

Analytics
การศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น บริษัททำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และใช้ Analytics เพื่อช่วยดูว่า Promotion ที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้หรือไม่ เพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่ และมีผลกระทบอะไรตามมาจากยอดขายนั้นหรือไม่

Information Architecture (IA)
การจัดวางโครงสร้างของข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน เป็นการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ลำดับการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่สับสนกับการเข้าใช้งาน และ รวดเร็ว เช่น การทำแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

Market Reserch
กระบวนการ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ สถานที่ที่พวกเขามักใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือที่ไหน ? โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามกลุ่มผู้ที่เคยใช้งาน Website หรือ Application ทั้งเรื่องหน้าตาการออกแบบ (User Interface) และความง่ายหรือประสบการณ์ในการใช้งาน (User Experience) เพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

Interaction Design
กระบวนการออกแบบโดยคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุ (ปฏิสัมพันธ์เกิดจากสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง การรับรส การได้กลิ่น การสัมผัส) ยกตัวอย่างเช่น การใช้มือกดปุ่มบนหน้าจอ หรือการสั่งเปิด-ปิด ไฟด้วยเสียง เป็นต้น

Responsive Design
ออกแบบหน้าจอให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไปจนถึงโน้ตบุ๊ก และ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ Responsive Design ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอทั่วกันไม่ว่าจะใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ใด

Usability
ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Attribute) ของ Product ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน เพราะ “ความยากง่าย” ในการใช้งาน ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกและการตัดสินใจของ User ว่าจะใช้งาน Product นี้ต่อไปหรือไม่ Usability ประกอบไปด้วย 3 อย่างที่จำเป็นต้องมีร่วมกัน ได้แก่ Effectiveness (สามารถใช้งานได้ และรู้ว่าใช้งานอย่างไร), Efficiency (ใช้งานง่าย และ ไว), Satisfication(พึงพอใจในการใช้งาน)

User Experience (UX)
ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในด้านความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุกสนาน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ จนเกิดเป็นความพึงพอใจหรือประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานนั่นเอง

User Interface (UI)
สิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็น โต้ตอบได้ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหน้าตา การออกแบบ ความสวยงามของแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น แถบเมนูและปุ่มต่าง ๆ การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม แป้นพิมพ์ เสียง เป็นต้น

User Centered Design (UCD)
การออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยออกแบบจากมุมมองที่จะสามารถเข้าใจโดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะมีบทบาทและส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้อยู่ตลอดเวลา เน้นออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งหมด ง่าย ๆ ก็คือ ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นั่นเอง

Wireframe
แผนผัง โครงสร้าง ภาพรวม การจัดองค์ประกอบของ Interface จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งาน มีความเข้าใจในภาพรวมของระบบตรงกัน

User Journey
เส้นทางของผู้ใช้ เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจผู้ใช้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มีความต้องการเช่นอยากได้สินค้า 1 อย่าง ผู้ใช้จะเสิร์ชหาอะไรบ้าง ไปจนถึงปลายทางในการสั่งสินค้าที่ตนต้องการ จนสำเร็จ

Visual Design
การนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่น การจัดวางตำแหน่ง การใช้สี การใช้ตัวอักษร สำหรับการนำเสนอให้สวยงาม และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำ Infographic ก็จัดเป็น Visual Design เช่นกัน เพราะเป็นการนำข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่ และนำเสนอผ่านภาพเพื่อความเข้าใจง่ายและสวยงามมากขึ้นนั่นเอง

Guerrilla Test
การทดสอบแบบเจอตัวเป็น ๆ เน้นเก็บ Feedback อย่างรวดเร็ว โดยสุ่มเลือก User ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราคาดว่าจะเจอกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ข้อดีคือประหยัดต้นทุน ใช้เวลาเตรียมตัวน้อย และที่สำคัญคือเราสามารถเห็นสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ของ ผู้ใช้ได้ทันที

Prototype
ต้นแบบของหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแบบเหมือนจริงที่สุด สามารถคลิกปุ่มบนหน้าจอได้ เพื่อทดสอบการใช้งานโดยให้ผู้ใช้งานลองใช้จริง ๆ (Usability Testing) และนำคำแนะนำ และปัญหาที่พบมาแก้ไขและปรับปรุง ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเขียนโค้ดต่อไป

Grid System
คือเส้นแนวตั้งและแนวนอนมารวมกันเป็นโครงสร้าง ใช้ในการจัดองค์ประกอบ User interface ให้มีความสวยงาม สมดุลกัน และยังใช้ในการจัดองค์ประกอบความสำคัญบนหน้าจอนั้น ๆ อีกด้วย เช่นการจัดทำขนาดของปุ่มต่าง ๆ เรียงลำดับตามความสำคัญของข้อมูล

Design Thinking
การคิดเชิงออกแบบ คือกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้ใช้ หรือ คิดแบบเข้าใจผู้ใช้ และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาให้ถูกจุด และพัฒนากระบวนการแนวคิดใหม่ ผ่าน 5 กระบวนการ Empathize, Define, Ideate, Prototype & Test

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

ข้อมูลจาก
borntodev.com
skooldio.com
designil.com