อยากเป็นวิศวกรสายเทคต้องไม่พลาดเรียน 4 สาขาดังนี้

1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การคิด การสร้าง วางระบบคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ หรือเน็ตเวิร์ค โดยจะศึกษาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารเน็ตเวิร์ค ควบคู่กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมเน้นทางด้านทฤษฎี และการฝึกฝนปฏิบัติของทางด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security) สำหรับสาขานี้ถือเป็นสายงานใหม่ที่เกิดนี้ ซึ่งช่วงหลังๆ ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้สาขาอื่นๆ และเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดงานในยุคดิจิทัล โดยในส่วนของสาขานี้บางมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ชื่อว่า วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ซึ่งจะมีการสอนเกี่ยวกับการเจาะลึกเรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย 

3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) จะได้เรียนแบบเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะตั้งแต่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน 

 4. วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นสาขาที่มีความหลากหลายของวิศวกรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานโยธา, งานโครงสร้าง, การวางฐานราก, งานเสาตั้งสายอากาศและวิศวกรรมไฟฟ้า หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ วิศวกรโทรคมนาคมใช้ความหลากหลายของอุปกรณ์และสื่อกลางการขนส่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายจากผู้ผลิตในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม

สายงานที่รองรับ 

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์ 
  • วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ 
  • วิศวกรเครือข่าย 
  • วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์ 
  • วิศวกรระบบฝังตัว 
  • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
  • วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

อ้างอิง  chula.ac.th, shakybrain.com