มาตรฐานวิชาชีพคนไอที ที่ควรมีก่อนสมัครหางานไอที

ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของงานด้านไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ซึ่งงานด้านไอทีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณด้านบุคลากรไอทีในตลาดแรงงานนั้น ยังมีความไม่เพียงพอต่อความต้องการของทางภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดการขาดแคลนงานด้านไอที แต่ผู้ที่หางานไอทีก็เริ่มจะมีมากยิ่งขึ้น และยังมีเด็กจบใหม่ที่กำลังรอจะหางานไอทีอีกหลายคน ทำให้เกิดเป็นความต้องการในตลาดงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีที่จะเป็นแนวทางของผู้ที่หางานไอทีจะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินงานบุคลากรสายงานด้านไอที

banner-939233_960_720

ผู้ที่หางานไอทีจึงต้องมีการเข้าร่วมโครงการที่จะสามารถพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีมาตรฐานของข้อสอบ ที่ใช้วัดทักษะของผู้ที่หางานไอทีที่มีความครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง และยังมีการวัดมาตรฐาน ITSS หรือ IT Skill Standards คือ มาตรฐานการรองรับวิชาชีพด้านไอทีและการวัดคุณภาพด้านวิชาชีพไอทีที่ตรงตามระบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและยังสามารถที่จะใช้ได้ในอีกหลายประเทศของกลุ่มอาเซียน ซึ่งมาตรฐานของ ITSS จะมีการสอบวัดระดับความรู้และทักษะอย่าง ITPE หรือ IT Professional Examination ที่เป็นพื้นฐานอาชีพด้านไอทีที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือในคนที่ทำงาน และคนที่กำลังหางานไอทีจะเป็นการยกระดับคุณภาพในการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ITSS คือ การสอบเพื่อสามารถที่จะรับรองเกณฑ์ความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลแบบไม่มีการอิงตัวผลิตภัณฑ์ ITSS ยังเป็นมาตรฐานทางสากล ระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย บังกลาเทศและประเทศไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนจากทาง กสทช.ที่จะมีการสัมมนาและ workshop ด้านมาตรฐานทักษะไอทีและเพื่อการสอบคุณวุฒิแบบ ITSS และวิชาชีพแบบ ITEP ที่สามารถวัดทักษะแบบ ITSS สำหรับคนทำงานด้านไอทีได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

workshop-745017_960_720

ผู้ที่หางานไอทีสามารถที่จะไปสมัครเพื่อเข้าร่วม workshop เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตลอดโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะ สอบคุณวุฒิแบบ ITSS และวิชาชีพแบบ ITEP ให้สามารถที่จะไปสอบได้อย่างเข้าใจ โดยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดการเข้าสมัคร วัน เวลา ในการสอบแต่ละรอบและรายละเอียดที่สำคัญ พร้อมความรู้ในเรื่องของการสอบมาตรฐานวิชาชีพคนทำงานไอทีได้ที่เว็บไซต์ของทาง กสทช.ได้ตลอดเวลา