บ.โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ทีมงานจาก บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงาน 1 ในบริษัท ในเครือโปรวันกรุ๊ป  ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาด้านไอที ชั้นปีที่ 3 กว่า 150 คน ในสาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a
         คุณชลดา พิริปุญโญ หรือ โค้ชฝน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมทีมงาน Yes I Can ได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดสองวันเต็ม ด้วยการทำกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและฝึกการทำงานเป็นทีม เสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝน เรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการฝึกพูด ฝึกออกเสียงที่เน้นความเป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปฝึกฝนด้วยตนเอง
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a
        แนะนำเทคนิคพลิกเสียงอังกฤษแบบสำเนียงไทยๆให้เป็น Inter เสริมความมั่นใจในการฟัง-พูด พร้อมเข้าใจหลักในการออกเสียงของชาวต่างชาติที่แตกต่างกับการออกเสียงภาษาไทย สอดแทรกเทคนิคต่างๆในการใช้อวัยวะต่างๆเพื่อการออกเสียง  ร่วมกับเกมสนุกๆ เช่น Tongue Twitter, Double this Double that, รวมถึงสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานด้านไอที ด้วยการ Work Shop การอธิบายการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ที่นิสิตสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต
doublethis-doubletha2t
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a
        อีกทั้งยังเสริมด้วยคำแนะนำดีดี จากผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโดยตรง ที่ช่วยแนะแนวการเตรียมความพร้อมก่อนการสหกิจ ที่ช่วยเพิ่มแง่คิดให้กับน้องๆได้เตรียมทั้งความรู้ และฝึกฝนตนเอง ก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในองค์กรต่อไป
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5
       บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มุ่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองต่อยอดความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างแท้จริง
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%9d%e0%b8%99
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5