พัฒนาตัวเองในการสื่อสาร เพื่อการทำงาน

ชีวิตปกติของคนเราในปัจจุบันนั้น จะมีการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายกลุ่มอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทำงาน เจ้านาย เพื่อนสนิท หรือในครอบครัว คงเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากที่ชีวิตคนจะอยู่โดยไม่มีการสื่อสารใด ๆ ไม่ว่าจะในเรื่องของ การสื่อสารในการทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว ทุกคนต้องใช้การสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกันทั้งนั้นซึ่งการสื่อสารไม่ใช่แค่ถามมาแล้วตอบไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจและนำเสนอให้อีกฝ่ายทราบและเข้าใจด้วย

ดังนั้นการ พัฒนาตัวเอง และ การสื่อสารในการทำงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาตัวเองคือการทำให้ดีขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า การพัฒนาตัวเองได้ต้องมีความกล้าเปลี่ยนแปลงและต้องมีความมุ่งมั่นมากว่าแค่การตั้งใจต้องมีความเชื่อว่าศักยภาพของตนเองสามารถ พัฒนาตัวเอง ขึ้นมาได้ และทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า

การพัฒนาตัวเองและการสื่อสารในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพต้องพัฒนาความคิดและทัศนคติในการทำงาน การมองโลกในแง่ดีหรือคิดบวกนั้นเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปฏิบัติและสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องทำให้เกิดเป็นนิสัย การมองโลกในแง่ดีและการคิดบวกจะช่วยในการเสริมกำลังใจและช่วยลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี การหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกอบรม อ่านหนังสือ หรือสอบถามพูดคุยปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในการช่วยพัฒนาตัวเองจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาตลอดเวลาคนที่มีความรู้มากก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หาทางออกของปัญหาได้มากขึ้น

การสื่อสารในการทำงาน ที่ดีคือกระบวนการถ่ายทอดส่งถ่ายโอนความหมายของสารนั้นให้ผู้รับสารสามารถทำความเข้าใจได้ข้อมูลครบถ้วน ไม่กำกวมหรือสับสน มีความจริงใจ มีความปรารถนาดีและมีน้ำใจ ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมีการสื่อสารที่เข้าใจและตอบสนองงานได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น อุปสรรคของ การสื่อสารในการทำงาน ที่ไม่ดีคือ มีอคติ ไม่ยอมเปิดใจกว้าง ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ยอมพูดความจริง เป็นทัศนะคติเชิงลบอันมีผลกระทบต่องานโดยตรงการเปิดใจยอมรับและพูดความจริงจะช่วยให้ก้าวข้ามความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาดได้

การสื่อสารในการทำงาน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของการทำงานร่วมกันของบุคคลากร ทั้งการสื่อสารในการทำงานภายในองค์กรหรือนอกองค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในองค์กรนั้น ๆ ต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิในการดำเนินงาน การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีผลงานที่ดี เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้บุคคลากรทุกคน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ตนเองทำอย่างแท้จริง