บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ร่วมมือกับ Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที

เมื่อวันอังคารที่ 24  และ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557  บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด  ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานจาก Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที ณ ห้องอาภากร อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 17 พหลโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านไอที หรือ IT Skill Standards (ITSS) ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน  เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับธุรกิจไอทีภายในกลุ่มประเทศอาเชียนทั้งหมด โดยทางบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด เป็น 1 ใน 5  ธุรกิจไอทีในประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2

Mr. Masayoshi Tsuru  : Chief Advisor  ได้อธิบายแผนการดำเนินการตามโครงการฯในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มต้นในปี 2556  และมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปีเพื่อค้นหา Successor ในการเป็นผู้รับช่วงสานต่อแผนงานต่างๆ ที่ทาง IPA ได้วางรากฐานไว้ โดยผู้ที่เป็น Successor นั้นจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อวางแนวทางด้านธุรกิจไอทีอย่างเป็นมาตรฐานให้กับองค์กรอื่นๆต่อไป โดยในเดือนมกราคม 2558  ทาง IPA จะจัดงานสัมมนาใหญ่ขึ้นในประเทศไทย และเรียนเชิญทางบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

3

Mr. Kei Kobayashi : Researcher  ได้กล่าวถึงการวางกลไกในการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที ด้วยการใช้ ITSS เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทในการจัดส่งพนักงานเพื่อออกปฏิบัติงาน ณ บริษัทลูกค้าต่อไป โดยต้องมีการวางแผนรวมกันในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

6

4

คุณกันต์พงษ์ สารรักษ์ ผู้บริหาร บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด และคุณชลดา พิริปุญโญ  ผู้บริหารโครงการ ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการโครงการร่วมกับ IPA  โดยมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีขององค์กรและพนักงาน Outsource ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทลูกค้า ให้มีทักษะความสามารถตามมาตรฐาน และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความประทับใจต่อการให้บริการ

5

ทีมงาน บริษัทโปรวัน ไอที จำกัด มุ่งมั่น พัฒนา และพร้อมดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมี IPA ซึ่งเป็นองค์กร IT ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นมาตรฐานและก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้นำด้านธุรกิจไอทีต่อไป