ทีมงานบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาและ Workshop ตามโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที ITSS/ITPE: Skill Standards For IT Professionals

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด 1 ใน 4 บริษัทไอที ชั้นนำของประเทศไทยจากโครงการ พัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที ITSS/ITPE: Skill Standards For IT Professionals ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา และ Workshop ครั้งสำคัญ เมื่อวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค
1

2

นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 เป็นต้นมา  คณะผู้ดำเนินงานของบริษัท โปรวัน ไอที  นำโดยคุณกันต์พงษ์ สารรักษ์ ผู้บริหารบริษัท โปรวันไอที จำกัด ได้ดำเนินงานตามโครงการ พัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที  ITSS/ITPE: Skill Standards For IT Professionals   ร่วมกับทีมงานจาก Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งโครงการดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านไอที หรือ IT Skill Standards (ITSS) ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน  เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับธุรกิจไอทีภายในกลุ่มประเทศอาเชียนทั้งหมดให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต้อนรับ AEC    ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ บริษัท โปรวัน ไอที  จำกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวความคิดในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน IT  สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล  เพื่อการให้บริการด้าน IT Outsource แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

3

ถือเป็นอีก 1  ความมุ่งมั่นตั้งใจ จากทีมงาน บริษัทโปรวัน ไอที จำกัด  ที่พร้อมพัฒนา และดำเนินการตามโครงการ พัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที  ITSS/ITPE: Skill Standards For IT Professionals  อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นมาตรฐานและก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้นำด้านธุรกิจไอทีในอนาคต