SMART Visa คืออะไร

SMART Visa คืออะไร

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งได้แก่

● อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
● อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
● อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
● อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
● อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
● อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
● อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
● อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
● อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
● การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
● การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human Resource Development in Science and Technology)
● การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management and Renewable Energy)

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน