MOU คืออะไร เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างไร

MOU หรือ Memorandum of Understanding คือ หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องทำการลงนามรับทราบในบันทึกข้อตกลง เพื่อทำให้เอกสารบันทึกข้อตกลงนั้นมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการหรือนายจ้างจำนวนมากกำลังประสบปัญหาแรงงานภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น จึงได้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยขับเคลื่อนฐานการผลิตและช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยแรงงานต่างด้าว MOU นั้น จะเป็นข้อตกลงการนำเข้าแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเข้าร่วม ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม       เพื่อเข้ามาทำงานภายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปี (E-Work Permit)

แรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ MOU จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ทางกฎหมายกำหนด และมีเอกสารประจำตัวครบถ้วน ซึ่งสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานได้ง่ายและสะดวกกว่าระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าวอื่น ๆ เนื่องจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การคัดกรองโรค และประเมินศักยภาพก่อนเข้าทำงาน

ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าว MOU จะมีระยะเวลาทำงานภายในประเทศตามสัญญาจ้าง 2 ปี และต่อสัญญาได้ 2 ปี รวมเป็น 4 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว นายจ้างสามารถดำเนินการต่ออายุสัญญาจ้างได้หลายรอบแบบกลุ่มวน เพื่อทำการเข้าระบบรอบใหม่อีกครั้งทุก ๆ 4 ปี จนกว่าแรงงานต่างด้าว MOU จะมีอายุ 55 ปี

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One