KPI ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จขององค์กร

KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า "ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน" เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข จำนวน ปริมาณได้ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงใดหรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่?


KPI
ย่อมาจาก "Key Performance Indicator"

K = Key : หัวใจหลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ

P = Performance : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามารถในการทำงาน

I = Indicator : ดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด

 

การจะทำ KPI ให้ได้ผล ตัวชี้วัดผลการทำงานต้องมีความเหมาะสม และโน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อถือได้ โดยหลักที่มักจะเอามาใช้กันก็คือ SMART KPI ซึ่งความหมายที่อยู่ในแต่ละตัวของคำว่า SMART คือ

S - Specific : มีความเฉพาะเจาะจง

M - Measurable : วัดผลได้จริงแบบเป็นรูปธรรม

A - Attainable/Achievable : สมเหตุสมผล สามารถทำได้จริง

R - Relevant : เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

T - Timely : มีกรอบระยะเวลาชัดเจน

 

แต่ละบริษัทหรือตำแหน่งก็จะมี KPI ที่ไม่เหมือนกัน เช่น KPI ของฝ่ายขายคือการปิดดีลลูกค้า และเม็ดเงินที่หาได้ แต่ฝ่ายบริการลูกค้าอาจวัด KPI จากว่าพนักงานตอบคำถามหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่

เราจะเห็นว่า KPI เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการชี้วัดผลที่บริษัทต่าง ๆ ยอมรับ ซึ่งบริษัทต้องทำความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรในการประเมินหรือชี้วัดผลผ่านการใช้ KPI ให้ได้อย่างเหมาะสมด้วย เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันด้วย