Friend gets friends เพื่อนได้งาน เราได้เงิน : Pro One Group

? Friend Gets Friends ?

ชวนเพื่อนมาสมัครงานกับโปรวันกรุ๊ป รับไปเลย ค่าแนะนำสูงสุด 15,000 บาท

ขั้นตอนร่วมสนุก ง่ายๆ ดังนี้

1.ดูข้อมูลตำแหน่งที่รับสมัครทางเว็บไซต์ www.professional-one.com
2.นำ Resume ของเพื่อนส่งมาทางเมล์ Job@professional-one.com หมายเหตุ เพื่อนต้องรับทราบและยินยอมให้ส่งข้อมูล
3.ผู้สมัครเข้าร่วมสัมภาษณ์ และได้เข้ามาร่วมงานกับ ProOne Group
4.ผู้แนะนำได้รับค่าแนะนำเพื่อนตามเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับเงินรางวัล

ครั้งที่ 1
ผู้สมัครทำงานครบ 1 เดือน ได้รับเงิน
รางวัลจำนวน 50%

ครั้งที่ 2
ผู้สมัครทำงานครบ 4 เดือนได้รับเงิน
รางวัลจำนวน 50%

เงื่อนไข

– กรณีผู้แนะนำเป็นบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัท: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ- สกุล และตำแหน่งที่ต้องการแนะนำ

– กรณีผู้แนะนำเป็นพนักงาน ในเครือ ProOne Group หรือ Outsource: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com และทางผู้แนะนำแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สรรหาว่าตนเองเป็นผู้แนะนำในวันที่ผู้สมัครมาติดต่อและต้องมีสถานะเป็นพนักงาน ProOne Group ในวันที่กำหนดได้รับรางวัล

– ในกรณีที่ผู้แนะนำเป็นพนักงาน ProOne Group จะมีข้อยกเว้น คือ พนักงานในแผนก Recruitment และพนักงานระดับบริหารจัดการไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้

– ผู้สมัครต้องได้ลงนามสัญญาการจ้างงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

– หาก Resume ของผู้สมัครถูกส่งซ้ำจากบุคคลแนะนำต่างกัน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาก่อน

– ผู้แนะนำจะต้องไม่ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทอื่นนอกจากบริษัท ProOne Group ในระหว่างการดำเนินการ

– Resume จะต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลของ ProOne Group ที่มีเก็บอยู่ย้อนหลังไป 2 ปี

– กรณีที่ผู้สมัครที่ถูกแนะนำ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าแนะนำ

– ผู้แนะนำไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับเงินรางวัลแทนได้

– แคมเปญนี้เจ้าหน้าที่สรรหาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

– สำหรับการปิดตำแหน่งภายในบริษัท จะไม่สามารถรับรางวัลนี้ได้
– หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตรวจสอบพบว่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีการที่ไม่สุจริต บริษัทของดการมอบเงินรางวัลดังกล่าวทุกกรณี

– บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจิรัฏฐ์
Email: Job@professional-one.com
โทร: 02-
6192161 ต่อ #1132

โทร: 098-272-4627