FAQ เมื่อต้องย้ายมาทำงานในประเทศไทย

FAQ เมื่อต้องย้ายมาทำงานในประเทศไทย

คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องใช้วีซ่าประเภทใด
ตอบ  คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในประเทศไทย จะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยคนต่างด้าวจะต้องติดต่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ

คนต่างชาติได้ขอวีซ่า ประเภท  Non-Immigrant Type B เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่มี Work Permit จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ  ติดต่อขอคำแนะนำเรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิงพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก  www.doe.go.th หรือติดต่อโปรเฟสชันแนลวัน เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่ 

ภรรยาสามารถยื่นติดตามสามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจได้หรือไม่
ตอบ  กรณีคู่สมรสจะติดตามคนต่างด้าวซึ่งยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลทางธุรกิจนั้น คู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย โดยคนต่างด้าวจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-O)

ลูกสามารถยื่นติดตามพ่อ-แม่ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจ ได้หรือไม่
ตอบ กรณีบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ โดยคนต่างด้าวจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-O) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้

หากคนต่างด้าว หมดวาระ หรือลาออกจากบริษัทก่อนครบกำหนดอนุญาต (วีซ่า) คนต่างด้าวจะยังคงสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกหรือไม่
ตอบ  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หากพ้นหน้าที่หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่จะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมนั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้ รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ติดตามคนต่างด้าวผู้นั้นด้วย หากคนต่างด้าวประสงค์อยู่ต่อ ให้เตรียมเอกสาร ตม.7 สำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่าย 1 ใบ พร้อมค่าธรรมเนียม เพื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อ ได้อีก 7 วัน (นับวันที่พ้นหน้าที่เป็นวันแรก)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี จะต้องแจ้งที่พักอาศัย (ทุก 90 วัน) หรือไม่?
ตอบ  ต้องแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรครบทุก  90  วัน 

คนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางหายต้องทำอย่างไรบ้าง และเมื่อได้รับเล่มใหม่แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ตอบ  แจ้งความที่สถานีตำรวจ จากนั้นติดต่อสถานทูตของท่าน เพื่อขอรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ นำใบแจ้งความพร้อมหนังสือเดินทางพบเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสำเนาตราประทับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

 

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน