เอกสารสำหรับการขออนุมัติชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในกิจการ BOI มีอยู่ 2 กรณี ดังนี้

เอกสารสำหรับขออนุมัติตำแหน่งงานคนต่างชาติ
1. แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี อธิบายถึงแผนงานในการนำคนต่างชาติเข้ามาทำงาน และจะต้องมีการฝึกสอนคนงานไทยให้พัฒนาความรู้และความสามารถในระดับที่สูงขึ้น โดยระบุหัวข้อที่จะฝึกสอน วิธีการ และระยะเวลาในการฝึกสอน
2. หนังสือบริษัทแจ้งรายละเอียดและเหตุผลระบุถึงจุดประสงค์ที่บริษัทต้องการ การดำเนินงานของกิจการในปัจจุบัน เหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติ
3. แบบคำขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือกรอกแบบฟอร์ม F FR NI 01
4. แผนผังสายงานบริษัทแสดงถึงการแบ่งสายงานในบริษัทอย่างชัดเจน และระบุตำแหน่งที่ต้องการขออนุมัติว่าอยู่สายงานไหน หากมีตำแหน่งที่เคยได้รับการอนุมัติก่อนหน้าแล้วให้ระบุไว้ในแผนผังสายงานด้วย
5. แบบ กกท.41 (F FR NI 02) กรอกแบบฟอร์ม F FR NI 02 ให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ-ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ครอบคลุมกับงานที่จะทำจริง คุณสมบัติของตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องให้ตำแหน่งคนต่างชาตินั้นมีอยู่ในบริษัท
6. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน สำเนาบัตรส่งเสริมหลัก แนบเฉพาะบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะขอ
7. สำเนาใบอนุญาตเปิดดำเนินการที่ได้รับจาก BOI
8. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นเรื่อง
9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแสดงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นปัจจุบัน สำหรับบริษัทมหาชนต้องมีหน้าที่แสดงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมหน้าที่แสดงอัตราส่วนการถือหุ้นของไทย และต่างชาติ
10. งบการเงินปีล่าสุดที่มีการรับรองถูกต้องแล้ว หากยังไม่มีเนื่องจากเป็นกิจการใหม่ให้ทำหนังสือชี้แจง

หมายเหตุ เอกสารทุกชุด (ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานฯ) จะต้องได้รับการลงนามและประทับตราบริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ โดยทำหนังสือมอบอำนาจที่ระบุอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารสำหรับยื่นขอบรรจุพนักงานต่างชาติ
1. หนังสือบริษัทแจ้งรายละเอียดและเหตุผลระบุถึงความประสงค์ที่บริษัทขอนำคนต่างชาติมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขออนุมัติ
2. แบบ BOI Data จำนวน 1 ชุดต่อคน และติดรูปถ่าย 2 รูป ระบุข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของคนต่างชาติที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้ขออนุมัติให้ครบถ้วน
3. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุดต่อคน สำเนาใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่ระบุสาขาวิชาศึกษา โดยเอกสารต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
4. หลักฐานการทำงาน จำนวน 1 ชุดต่อคน สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเดิม โดยระบุถึงตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเอกสารต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
5. หนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุดต่อคน สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่แสดงถึงตราประทับวีซ่า Non-B ที่ได้รับจากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ และตราประทับเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมือง
6. สำเนาหนังสืออนุมัติตำแหน่ง สำเนาหนังสืออนุมัติตำแหน่งที่ได้รับจาก BOI ทั้งนี้ เอกสารทุกชุด (ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานฯ) จะต้องได้รับการลงนามและประทับตราบริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ โดยทำหนังสือมอบอำนาจที่ระบุอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก
bangkok.immigration.go.th

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน