ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร

ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit เอกสารสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa ''B'' มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit  ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ ใบอนุญาตทำงาน นั้นแบ่งออกเป็น 4 ข้อดังนี้

1.ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เขามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant) นั้น จะต้องไม่ได่รับอนุญาตให้เขามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist) หรือ เดินทางผ่าน (Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่

2.ชาวต่างชาติจะต้องมีความสามารถในการทำงานตามที่ได้ขออนุญาต

3.ชาวต่างชาตินั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

4.ชาวต่างชาตินั้นต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับองค์กรทุกขนาด
สอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161
LINE OA ID : @Proonesales (มี@) หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่