โปรวันกรุ๊ป พาพนักงานสุขภาพดี ตรวจสุขภาพประจำปี 2020

โปรวันกรุ๊ป พาพนักงานสุขภาพดี ตรวจสุขภาพประจำปี 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 และ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ป ได้เล็งเห็นความสำคัญด้่านสุขภาพของพนักงาน จึงได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานในเครื่อโปรวันกรุ๊ปทั้งหมด

โดยพนักงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ได้จัดตั้งจุดตรวจขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ โปรวันกรุ๊ป ชั้น 17 อาคาร เอสพี ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ รับการตรวจจากโรงพยาบาลอินเตอร์เมด สำหรับในส่วนของพนักงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทุกคน จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

โปรวันกรุ๊ปเชื่อว่าการตรวจสุขภาพจะช่วยให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง และสร้างเสริมกำลังใจให้พนักงานในการทำงาน ด้วยความห่วงใยของเราดั่งครอบครัวโปรวันกรุ๊ป