เขียน Resume ภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจ

การเขียน Resume เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครงานเพราะในนี้จะบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครว่าน่าสนใจขนาดไหน และเมื่อเขียนได้ดี อธิบายตามลำดับ โอกาสถูกเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์และได้งานนั้นก็จะสูงขึ้น ในปัจจุบันนอกจากการเขียน Resume ภาษาไทยแล้วยังมีการเขียน Resume ภาษาอังกฤษอีกด้วย เนื่องจากบางสายงานจำเป็นต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มความละเอียดและความน่าสนใจให้มากขึ้นโดยบทความนี้มีเคล็ดรับการเขียนมาแนะนำ

write-593333_640

  • การเขียน Resume ที่ดีไม่ควรมีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือหากมีข้อมูลที่จำเป็นและน่าสนใจเกี่ยวกับตัวเองจริง ๆ เช่น ประสบการณ์การทำงานหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ก็สามารถเกินมาได้แต่ไม่ควรมากกว่า 2 หน้า เพราะจะทำให้ดูไม่น่าสนใจ
  • Resume ภาษาอังกฤษนั้นสิ่งที่สำคัญคือความกระชับ ความน่าสนใจ ใช้คำที่สามารรถเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน สละสลวยและใช้คำศัพท์ถูกต้องรวมไปถึงไวยากรณ์ในการเขียน เพื่อบ่งบอกถึงความสามารถของผู้สมัครว่าสามารถทำงานในองค์ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดี
  • เรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลเป็น ภาษาอังกฤษ เพื่อให้อ่านเข่าใจง่าย เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เคยผ่านมา โดยเขียนข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ เช่น สามารถใช้ภาษาที่ 3 ได้ สามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น
  • แบบฟอร์มการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญซึ่งจะมีลักษณะที่ไม่ตายตัว แต่ควรเรียบเรียงแต่ละส่วนให้ดูดีน่าสนใจ เช่น

writing-your-curriculum-vitae_23-2147499575

–          ส่วนแรก เขียนชื่อผู้สมัคร ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และE-Mail เพื่อให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับได้ในกรณีที่เรียกสัมภาษณ์ สามารถแนบรูปถ่ายในส่วนนี้ได้

–          ส่วนที่สองคือข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ วันเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อได้ทราบลักษณะทางกายภาพของผู้สมัคร

–          ส่วนที่สาม ประวัติทางการศึกษา อาจจะเริ่มเขียนตั้งแต่มัธยมปลายเป็นต้นไปก็ได้

–          ส่วนที่สี่ คือประสบการณ์การทำงานรวมไปถึงประวัติการเข้าอบรมที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบุคล และเป็นตัวประเมินความสามารถของผู้สมัครโดยคร่าว ๆ เช่น เคยผ่านการอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการต่อรองมากแล้ว

–          ส่วนที่ห้า ในควรเขียนบุคคลอ้างอิงเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือเช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าที่ทำงานเดิม หรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือที่รู้จักเราเป็นอย่างดี เพื่อที่ทางบริษัทสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลของผู้สมัครได้

การเขียน Resume ภาษาอังกฤษนั้นถือว่าไม่ยาก แต่ผู้เขียนจะต้องลำดับความสำคัญ จัดรูปแบบข้อมูลของตัวเองเพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบุคคลพิจารณาให้เข้าใจง่าย ควรเขียนจุดประสงค์ของการสมัคงานในองค์กรนี้ให้เขาเห็นอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสมัครงานของผู้สมัครและสุดท้ายเมื่อเขียนเสร็จควรอ่านทบทวนก่อน 2-3 ครั้งเพื่อความถูกต้อง