วีซ่าแต่งงาน คืออะไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร (กรณีของสามีที่แต่งงานกับหญิงไทย)

วีซ่าแต่งงาน คืออะไร

กรณีของต่างชาติที่แต่งงานกับหญิงไทย สามารถขอ Visa ติดตามภรรยาได้ เป็นวีซ่าประเภท Non – Immigrant Visa category O (เพื่อมาอยู่กับภรรยาคนไทย) โดยแนบสำเนาทะเบียนสมรส และจดหมายรับรองของภรรยา และ หลักฐานสถานะของภรรยา จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในขั้นต้น ณ ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตสามารถไปยื่นคำขออยู่ต่อไปอีก 1 ปีได้

หลักเกณฑ์สำหรับ วีซ่าประเภท Non – Immigrant Visa category O
(กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย)

● ไม่มีประวัติเป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักอยู่
● มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ตนยื่นคำร้อง
● ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเอกสารที่จะต้องยื่นคำร้อง
● หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน
● แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่าย 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ชุด สำเนาบัญชีเงินฝาก จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริง เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท
● ใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก อายุไม่เกิน 3 เดือน

เมื่อเจ้าหน้าที่สถาน เอกอัครราชทูต ฯ พิจารณาเอกสารและเห็นว่าเอกสารสมบูรณ์ถูกต้องจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ผู้ร้องโดย มีอายุวีซ่า 3 เดือน และเมื่อผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ ระยะยาวไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน