เมื่อทำงานแล้วอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัว - Professional One
 EN  |  TH

เมื่อทำงานแล้วอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัว

working-1219889_960_720
0

การเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งหลาย แต่ก็ยังไม่ยากเท่ากับหลังจบการศึกษาแล้วต้องเสาะแสวงหาสถานประกอบการสมัครเข้าทำงาน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้สมัคร และผู้สมัครก็ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการเช่นกันถึงจะได้รับการคัดเลือกรับเข้าทำงาน และเมื่อเข้าทำงานสิ่งแรกที่ต้องทำคือ การปรับตัวในการทำงาน เนื่องจากการทำงานไม่เหมือนกับการเรียนซึ่งต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาที่ไม่รู้จักคุ้นเคยที่เข้าประสานงานติดต่อกันเพื่อให้งานทั้งระบบสามารถเดินหน้าไปได้

tie-690084_960_720

             โดยการปรับตัวในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ และจะเกิดการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรพร้อมลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ การปรับตัวในการทำงานก่อให้เกิดการเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวและพร้อมจะช่วยเหลือกันเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญหา นอกจากนั้นยังช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อดีของการปรับตัวในการทำงาน

              อย่างไรก็ตามการปรับตัวในการทำงานไม่ได้หมายถึงการโอนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่ขัดกับความถูกต้อง แต่คือการรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน โดยไม่เป็นบุคคลที่สร้างความขัดแย้งหรือเป็นบุคคลที่ไม่พร้อมเปิดรับความคิดเห็น ความรู้ สิ่งใหม่ สิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่เป็นอยู่ หรือสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่ตนเองเป็น เพราะนั้นย่อมหมายถึงการเป็นบุคคลที่ขาดวุฒิภาวะในการทำงาน ไม่ว่าด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น หรือความพร้อมในการปรับตัวในการทำงานด้านต่าง ๆ ดังนั้นแล้วเมื่อทำงานสิ่งที่ควรจะปรับตัวในการทำงาน มีดังนี้

1.       การแต่งกาย

การทำงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งต่างมีการแต่งกายแตกต่างกันตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ การปฏิบัติตามระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกาย แม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานแต่ก็เป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรให้เป็นระเบียบ แสดงถึงสามัคคีและพร้อมเพรียง

confident-business-leader-with-team-in-background_1262-1770

2.        การพร้อมรับฟังความเห็นผู้อื่น

แต่ละบุคคลย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า เพราะเมื่อใดคิดเหมือนกันย่อมไม่เกิดนวัตกรรม ความคิดเห็นในการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานพร้อมปรับตัวรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง และเสนอแนวคิดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ย่อมทำให้องค์กรเติบโตและลดปัญหาความขัดแย้ง

3.การปรับลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองให้น้อยลงวัสดุเครื่องใช้สำนักงานอย่างเครื่องเขียน โต๊ะ เก้าอี้ หากใช้โดยไม่รักษาและประหยัดรู้คุณค่าย่อมทำให้เกิดการสิ้นเปลือง ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควรปรับตัวเพื่อประหยัดและใช้ให้คุ้มค่า เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนสิ้นเปลืองและช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม

office-574013_960_720

4.       การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จและตามเวลาที่กำหนด

การทำงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง ดังนั้นการปรับตัวเพื่อทำงานให้สำเร็จโดยเร็วและลุล่วงทุกอย่าง จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจจากหัวหน้าและเมื่อมีการพิจารณาผลตอบแทนใด ๆ ก็มักจะถูกคิดถึงเป็นอันดับต้น ๆ

workplace-in-top-view_23-2147510810

นอกจากนั้นแล้วการปรับตัวเข้ากับระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเวลาเข้าออกงาน การลาหยุด ข้อห้ามต่าง ๆ ก็ควรให้ความสนใจและต้องเข้าใจพร้อมปฏิบัติเพื่อให้สามารถทำงานภายในองค์กรและปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเรียบร้อย