EN  |  TH

สารจากผู้บริหาร

k-varin

 

ในโลกทุกวันนี้นับได้ว่าเป็นยุคแห่งดิจิตอล ไอทีได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ  ภาครัฐและเอกชนต่างก็มาให้ความสำคัญกับการนำไอทีเข้ามาประยุกต์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น พนักงานไอทีจึงเป็นที่ต้องการจำนวนมากเรื่อยๆ

 

กลุ่มบริษัทโปรวันมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านไอทีเอาท์ซอร์ส โดยตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการสรรหาพนักงานที่รวดเร็วตรงกับความต้องการมากที่สุด  และร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยการมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

 

เป็นระยะเวลากว่า 28 ปีที่ กลุ่มบริษัทโปรวันได้คลุกคลีกับวงการไอทีและการสรรหาพนักงานด้านไอที  เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการสรรหา การคัดเลือก การบริหารความสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน รวมถึงการนำเอาระบบสารสนเทศและระบบบริหารคุณภาพมาใช้  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยกำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้นำไอทีมาใช้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor Development Plan) หรือที่เรียกย่อๆว่า EEC  ด้วยโครงการนี้จะนำการลงทุนจำนวนมหาศาลจากต่างประเทศ ซึ่งในที่สุดจะทำให้เกิดความต้องการพนักงานไอทีจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน

 

ภายในแผนงานของบริษัทปี 2561 จึงได้บรรจุแผนที่จะขยายการบริการไปในภาคตะวันออก รวมถึงการสรรหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมาเสริมทัพ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว  นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านการบริการเพื่อช่วยลูกค้าในการลดต้นทุนจัดการด้านไอทีอีกด้วย

 

ด้วยคำสัญญาและพันธะกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา ถูกสรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทแล้วว่า “เรามุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ด้านไอทีเอาท์ซอร์สในประเทศไทย” ประกอบกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานและนวัตกรรมทางด้านการจัดการที่ทันสมัยในทุกๆด้าน เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ประเทศไทย

 

 

วาริน พิริปุญโญ

ประธานกรรมการบริษัทเครือ โปรวันกรุ๊ป