วิสัยทัศน์ และพันธกิจ - Professional One
 EN  |  TH

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ด้านไอทีเอาท์ซอร์ส ในประเทศไทย”

พันธกิจ

ต่อลูกค้า

บริการสรรหาบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ให้คำปรึกษา วางแผน และบริหารทรัพยากรบุคคล

ต่อพนักงาน

พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามสายงาน

ต่อสังคม

มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในภาคสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

เพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท