EN  |  TH

คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยเท่าไร

0

สภาวะความเป็นผู้นำ ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ว่าตนเองนั้นมีมากน้อยแค่ไหน แต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์เท่านั้น ที่จะสามารถบอกได้ทันทีว่าคน ๆ นั้น มีภาวะความเป็นผู้นำได้หรือไม่ ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา พร้อมกับทักษะความเป็นผู้นำ ที่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองด้วยว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่ และบุคคลที่อยู่ในฐานะ ตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงบางคน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำที่แท้แท้จริงได้ เพราะสภาวะการเป็นผู้นำที่ดีเกิดจากความคิด บุคลิก และการปฏิบัติตัวที่จะสามารถบ่งบอกได้อย่างดีที่สุด ซึ่งผู้ที่ต้องการจะรู้ว่าตนเองนั้นมีความเป็นผู้นำมากขนาดไหน ก็สามารถที่จะดูคุณสมบัติหรือทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนั้นอยู่ในสถานะใดและมีทักษะความเป็นผู้นำในด้านใด และมีตรงไหนที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกด้วย

well-dressed-executive-with-crossed-arms_1098-3930

    การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีบุคลิกลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลที่สำคัญคือ มีความเชื่อมั่นในตนเองที่มักจะเป็นที่เชื่อถือของคนอื่น คนส่วนมากจะชอบคบหากับคนที่มีลักษณะเชื่อมั่นในตนเอง เพราะให้ความรู้สึกที่มั่นคงและสามารถจะพึ่งพาอาศัยได้ ซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองจะแสดงออกมาในบทบาทของการควบคุมสถานการณ์ที่สำคัญได้ และมีความเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นจะสามารถพัฒนาตัวเองและเพิ่มคุณค่าของตัวเองด้วยทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีเจตคติ ในเชิงบวกตลอดเวลา ซึ่งการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำที่มีความคิดในเชิงบวกที่มากไปกว่ายิ้มสู้ เพียงอย่างเดียว โดยสมารถที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกความคิดให้รู้ว่าเมื่อการทำงานหรือการดำเนินการเกิดสะดุดหรือมีปัญหาขึ้นมากลางคัน ก็จะสามารถจัดการได้อย่างไร แบบไหน โดยผู้ที่มีความคิดแนวบวกจะสามารถที่จะเข้า จัดการกับปัญหาได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร้ความวิตกกังวลใด ๆ

group-of-workers-with-thumbs-up_1139-313

    การที่จะเป็นพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่เป็นทักษะ ในการวางตนหรือสามารถที่จะสื่อสารด้วยการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และทำความเข้าใจในความรู้สึกทั้งของตนเองและของผู้อื่น พร้อมไปด้วยการบริการอารมณ์ที่ถือว่าเป็นทักษะความเป็นผู้นำที่ต้องมีเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคง การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองทางด้านอารมณ์เพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความรู้สึกที่ เห็นอกเห็นใจของผู้อื่นอย่างแท้จริง สิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาตัวเองด้านความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จักที่จะรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ที่จะทำให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้ก็ถือว่าเป็นทักษะความเป็นผู้นำที่จะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ผู้ที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกับทั้งหมดนี้หรือมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ซึมซับความเป็นผู้นำ แล้วสามารถที่จะทำได้จนเป็นนิสัย ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะนำพาคนอื่นให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้องอีกด้วย