คำสอนเกี่ยวกับการทำงานของพ่อหลวง - Professional One
 EN  |  TH

คำสอนเกี่ยวกับการทำงานของพ่อหลวง

0

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลครบรอบ 86 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้ Miss Career ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำงานบางส่วนของพระองค์ท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิตการทำงานของเราทุกคนค่ะ ส่วนที่ Miss Career น้อมนำมาแค่ 5 หัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง การทำงานด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ (Self-Development) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และการรักษาชื่อเสียง (Reputation) ด้วยความสัตย์จริงอยากจะคัดลอกมาให้หมดเพราะอ่านไปก็ซาบซึ้งถึงคำกล่าวที่ว่า “จงทำงานเพื่องาน” โดยแท้และยังเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราชาวไทยทุกคน  ผู้ใดที่น้อมนำคำสอนของพ่อหลวงไปปฏิบัติตาม Miss Career มั่นใจว่าผู้นั้นจะเป็นมืออาชีพในการทำงานแน่นอนค่ะ

 

คำสอนงานในหลวง 1

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น 

ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา 

เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ 

งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

คำสอนงานในหลวง 1

“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร

การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน

และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑

คำสอนงานในหลวง 1

“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ 

ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

คำสอนงานในหลวง 1

“การทำการงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้า นอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้ว แต้ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคง ในความสุจริต

และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับกับต้องอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเข้าประกอบอีกหลายประการ”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖

คำสอนงานในหลวง 1

“เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์

และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

คำสอนงานในหลวง 1